Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Plan for handmade soap in singapore


Mấy hôm nay mình không thể update blog thường xuyên, vì đang trong tình hình là xin giấy phép làm handmade soap ở singapore. Quả là việc xin làm soap ở đây chẳng dễ chút nào, cứ phải đi check tùm lum thủ tục . Có gì mình sẽ nói sau về việc xin giấy phép và các bằng cấp liên quan đến handmade soap để có thể mở shop ở Singapore, một đất nước có rất nhiều điều luật nghiêm minh mà người dân phải thi hành một cách nghiêm túc.